Tour 1995 Tour 1996 Tour 1997 Tour 1998 Tour 1999 Tour 2001 Tour 2002 Tour 2003 Tour 2004 Tour 2005 Tour 2007 Tour 2009 Tour 2011