Høgronden-Tour im Rondane: Ost-Blick im Vidjedalen über das Bachbett des Vidjedalsbekken, li. der Neverbukollen (1.345 m )
©2013 by Otto and Mechtild Reuber ( Aufnahmedatum: 08.07.1997 )
Home / Register/Sitemap: Høgronden-Tour - Neverbukollen - Rondane - Vidjedalen